Privacy statement

 

Dam square F&B BV

Privacy
Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens betreffende werknemers van Dam square F&B BV. Onder het begrip “werknemer” wordt in dit privacy statement ook de stagiaire-werknemer verstaan. Dam square F&B BV verkrijgt en bewaart persoonsgegevens van haar werknemers ten behoeve van de uitvoering van haar taken als werkgever. In de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) handelt Dam square F&B BV als verwerkingsverantwoordelijke betreffende de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wij zullen geen andere persoonsgegevens verwerken dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de in dit privacy statement gestelde doeleinden. Dam square F&B BV respecteert jouw privacy en behandelt jouw persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.

Contact
Dam square F&B BV
Postbus 10901 1001EX Amsterdam
+31 (0) 20 88 88 888
info@yipgroup.com
www.yipgroup.com

Wat is het doel van dit privacy statement?
Dit privacy statement heeft als doel:

 • de persoonlijke levenssfeer van jou als werknemer te waarborgen en om je te beschermen tegen verlies en onrechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • te waarborgen dat gegevens van werknemers niet voor een ander doel worden verwerkt dan het doel waarvoor deze zijn verkregen;
 • uitvoering te geven aan de bepalingen uit de AVG.

Voor welke doeleinden verwerkt Dam square F&B BV jouw persoonsgegevens?
Dam square F&B BV kan persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

 • om uitvoering te geven aan een deugdelijk personeelsbeleid en de evaluatie daarvan;
 • het beschikbaar stellen en vastleggen van persoonsgegevens om uitvoering te geven aan beheer en beleid van de onderneming;
 • om contact met werknemers te onderhouden;
 • voor het versturen van uitnodigingen voor een personeelsevenement;
 • om financiële kwesties te regelen, waaronder de uitbetaling van het salaris en andere vergoedingen;
 • om verantwoording af te leggen aan de ziektekostenverzekeraar, uitvoeringsinstanties zoals de Arbodienst en de Belastingdienst, maar ook om uitvoering te geven aan andere wettelijke verplichtingen;
 • om uitvoering te geven aan de tussen Dam square F&B BV en medewerker geldende arbeidsvoorwaarden;
 • om opleidingen voor medewerkers te verzorgen.

Categorieën personen
Van de volgende categorieën personen kunnen persoonsgegevens worden verwerkt:

 • bestuursleden;
 • werknemers met een arbeidsovereenkomst dan wel een stageovereenkomst, al dan niet voor bepaalde of onbepaalde tijd;
 • gezinsleden van werknemers.

Welke persoonsgegevens verwerkt Dam square F&B BV?
Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, nationaliteit, geboortedatum, adresgegevens, woonplaats, bankrekeningnummer, e-mailadres, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens;
 • een administratienummer, zoals een personeelsnummer;
 • gegevens betreffende gevolgde en te volgen opleidingen, cursussen en stages;
 • gegevens betreffende de functie of de voormalige functie van werknemer, alsmede betreffende de aard en inhoud van het dienstverband;
 • gegevens met het oog op de administratie van de aanwezigheid van werknemers op de plaats waar de arbeid wordt verricht en hun afwezigheid in verband met verlof, arbeidsduurverkorting, bevalling of ziekte, met uitzondering van gegevens over de aard van de ziekte;
 • gegevens met het oog op de loonadministratie ten aanzien van werknemers, waaronder in ieder geval loonstroken, jaaropgaven, journaalposten, pensioenstukken en aangiftes loonbelasting;
 • gegevens die in het belang van werknemers worden verwerkt met het oog op hun arbeidsomstandigheden;
 • gegevens, waaronder begrepen gegevens betreffende gezinsleden en voormalig gezinsleden van werknemers, die noodzakelijk zijn met het oog op een overeengekomen arbeidsvoorwaarde;
 • gegevens in het belang van het organiseren van de beoordeling en de loopbaanbegeleiding van werknemers;
 • andere gegevens, dan hierboven omschreven, waarvan de verwerking wordt vereist of noodzakelijk is in verband met de toepassing van wet- en regelgeving.

Hoe worden jouw persoonsgegevens beveiligd?
Dam square F&B BV treft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. De door Dam square F&B BV getroffen maatregelen betreffen zowel digitale als fysieke maatregelen zoals het gebruik van wachtwoorden en het afsluiten van (kantoor)ruimtes voor onbevoegden. Deze maatregelen zijn erop gericht een passend beschermingsniveau te bereiken, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen.

Een ieder die belast is met de uitvoering van de verwerking van persoonsgegevens waar dit privacy statement op van toepassing is, neemt geheimhouding in acht ten aanzien van desbetreffende persoonsgegevens.

Bewaartermijnen
Persoonsgegevens van werknemers worden verwijderd uiterlijk 2 jaar nadat het dienstverband of de werkzaamheden van de werknemer ten behoeve van Dam square F&B BV zijn geëindigd, tenzij het verwerken van de desbetreffende persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke bewaarplicht.

Gegevens betreffende de (salaris)administratie die ten aanzien van de fiscus relevant worden geacht, worden verwijderd uiterlijk 7 jaar nadat je bij Dam square F&B BV uit dienst bent getreden.

Gegevens betreffende loonbelastingverklaringen en identiteitsbewijzen ten behoeve van de loonbelasting worden verwijderd uiterlijk 5 jaar nadat het dienstverband of de werkzaamheden van de werknemer ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke zijn geëindigd.

Informatieplicht
Dam square F&B BV wijst haar werknemers op de bepalingen uit dit privacy statement en informeert jou als werknemer over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit doen wij voorafgaand aan het moment van verwerking. Wij informeren je onder meer over het doel van de verwerking.

Welke rechten heb je met betrekking tot jouw persoonsgegevens?
Je hebt als werknemer recht op inzage van jouw personeelsbestand. Een inzageverzoek dien je schriftelijk in door te mailen naar info@yipgroup.com.

Indien je, na inzage, onjuistheden in jouw bestand constateert, dan kun je een verzoek doen tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van jouw persoonsgegevens. Dit verzoek bevat de aan te brengen wijzigingen. Wij berichten je binnen 6 weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk in hoeverre wij daaraan voldoen. Ingeval wij besluiten niet aan jouw verzoek te zullen voldoen, dan zullen wij je uitleggen waarom wij jouw verzoek weigeren.

Je hebt als werknemer het recht om de persoonsgegevens die je aan Dam square F&B BV hebt verstrekt, in een gestructureerde gangbare en machine leesbare vorm te ontvangen en deze aan een andere organisatie over te (laten) dragen.

Als de grondslag van de verwerking is gebaseerd op jouw toestemming, dan heb je als werknemer te allen tijde het recht die toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Klachten
Indien je als medewerker van mening bent dat de bepalingen uit dit privacy statement niet op aanvaardbare wijze zijn nageleefd, dan kun je daarvan melding maken bij info@yipgroup.com.

Ingeval je een klacht indient zullen wij ons inspannen om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Indien wij er onverhoopt niet in slagen om tot een oplossing te komen, kan jij je als  medewerker wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in Privacy Statement
Dam square F&B BV
behoudt zich het recht voor om dit privacy statement te wijzigen. De nieuwste versie zal steeds in het personeelshandboek worden gepubliceerd.

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 21 september 2018.

 

IT'S NOT ABOUT WHERE YOU GO, IT'S ABOUT WHERE YOU STAY!
| Yip Holding BV | Yip Group BV | Yip Concept BV | Yip Global C.C.F. BV | Yip PR & Events BV | Yip Joint Ventures BV | Yip Real Estate BV |
| +31 20 888 88 88 | info@yipgroup.com | Privacy statement |